BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wykazują bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Od początku lat 80. rosły sze­ściokrotnie szybciej niż międzynarodowa wymiana han­dlowa. W roku 1999 zagraniczne inwestycje bezpośred­nie szacowano na około 900 mld $ (światowy eksport szacowano w tym roku na 6,5 bln $), z czego 83% prze­znaczono na przejęcia firm i nakłady związane z ich fu­zjami (M&A – „mergers and aąuisitions”). Były to przede wszystkim inwestycje firm pochodzących ze Stanów Zjed­noczonych i dobrze gospodarczo rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, dokonywane w przemyśle i usługach w innych krajach gospodarczo rozwiniętych i progowych. Do krajów wysoko rozwiniętych napływa 80% bezpo­średnich inwestycji zagranicznych, średnio rozwiniętych 19% (w tym do średnio lepiej rozwiniętych 12%), a do słabo rozwiniętych zaledwie 1%. Do 48 najsłabiej gos­podarczo rozwiniętych krajów świata napływa zaledwie 0,5% światowych zagranicznych inwestycji bezpośred­nich.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!