Kategoria: Powiązania globalne

WAŻNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU

Ważnym źródłem kapitału są natomiast we współczesnym świecie inwestycje zagraniczne związane z eksportem kapitału. Stanowią one jeden z przejawów i czynników sprawczych globalizacji gospodarki. Właściciele I wolnych środków pieniężnych lub zarządzający nimi szukają na świecie najdogodniejszych, a więc przynoszących największe

KAPITAŁ PORTFELOWY

Kapitał portfelowy ma często charakter spekulacyjny i równie szybko na­pływa do poszczególnych krajów, jak i odpływa, powo­dując lub pogłębiając trudności gospodarcze. Mówimy wówczas o ucieczce kapitału.Inwestowanie w innych krajach łączy się z niemałym ryzykiem związanym z sytuacją polityczną, finansową,  ekonomiczną

INWESTOWANIE

Inwestowanie w krajach o wskaźnikach poniżej 50 punktów jest związane z bardzo wysokim ryzykiem. Wskaźniki przekraczające 80 punktów oznaczają niskie ryzyko inwestowania. Najpewniejsze są inwestycje w kra­jach gospodarczo rozwiniętych, zwłaszcza w Skandyna­wii, Szwajcarii, Irlandii, Holandii, Singapurze, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wykazują bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Od początku lat 80. rosły sze­ściokrotnie szybciej niż międzynarodowa wymiana han­dlowa. W roku 1999 zagraniczne inwestycje bezpośred­nie szacowano na około 900 mld $ (światowy eksport szacowano w tym roku na 6,5 bln

GDZIE INWESTOWAĆ?

Najmniej inwestuje się w średnio i słabo gospo­darczo rozwiniętych krajach Bliskiego Wschodu oraz Afry­ki Północnej (0,2%), Azji Południowej (0,3%) i subsaharyjskich (0,9%). Do Europy Środkowej i Azji Środkowej napływa 2,9% światowego stmmienia bezpośrednich in­westycji zagranicznych. Najbardziej atrakcyjne dla inwe storów zagranicznych są

W UPRZEMYSŁOWIONYCH KRAJACH

W nowo uprzemysło­wionych krajach Azji Południowo-Wschodniej mniej wię­cej jedna czwarta inwestycji brutto jest finansowana przez kapitał zagraniczny, a w rozwijających się krajach Amery­ki Łacińskiej – 15-25%. Wysoki jest udział kapitału zagra­nicznego w inwestycjach brutto republik nadbałtyckich (25-30%) i środkowoazjatyckich byłego

TRANSFER TECHNOLOGII

Inwestycje te stwarzają również możliwość włączenia wytwarzanych w danym kraju pro­duktów do międzynarodowych kanałów dystrybucyjnych i łańcuchów wartości. Dotyczy to zwłaszcza zagranicznych i inwestycji bezpośrednich w krajach rozwijających się 1 i transformujących gospodarkę w byłych krajach socjalistycznych, ale także gospodarczo rozwiniętych.

CIĄGLE ROSNĄCY EKSPORT

Transfer technologii, będący jednym z przejawów globalizacji, dokonuje się jednak przede wszystkim do krajów, w których te rozwiązania, ze względu na otoczenie społeczne i technologiczne, mają szansę na efek­tywne zastosowanie i wykorzystanie. Ocenia się, że na ; przełomie wieków największy

GŁÓWNY KIERUNEK INWESTOWANIA

Głównym kierunkiem inwestowania są jednak Chiny i Brazylia. Z krajów rozwiniętych spore zasoby zagranicznych ak­tywów mają jeszcze na swoim terytorium Szwajcaria (60), Szwecja (54), Nowa Zelandia (34), Dania (32), Au­stria (25), Norwegia i Irlandia (po 24). Niewielkie są na­tomiast aktywa

CHARAKTER KAPITAŁU

Kapitał ten ma w znacznej mierze charakter spekulacyjny. Pozy­skiwane dzięki niemu środki pozwalają na szybkie, ale doraźne rozwiązanie problemów ekonomicznych, zwłasz­cza deficytu budżetowego, ale rodzą poważne uzależnie­nie od czynników zewnętrznych. Zagrożenie wynika z te­go, że obligacje trzeba w stosownym terminie wykupić i

WALKA O NAPŁYW KAPITAŁU

Jest to walka o napływ kapitału zagranicznego, a przede wszyst­kim inwestycji bezpośrednich. W przeszłości firmy ubiegały się o miejsce lokalizacji, ograniczając w zasa­dzie poszukiwania do terytorium własnego kraju. Dziś potencjalne miejsca lokalizacji na całym świecie walczą o    firmy z całego świata.

ZŁE ZARZĄDZANIE

W Niemczech, Japonii i Stanach Zjednoczonych jest ona dwa ra­zy większa niż w Meksyku, trzy razy większa niż w Ma­lezji i sześć razy większa niż w Bangladeszu, Indii czy [ Kenii. Jest to spowodowane złym zarządzaniem firmami (zarówno państwowymi, jak