DŁUG ZAGRANICZNY

Zobowiązania z tytułu obsługi dłu­gu zagranicznego nie powinny przekraczać 25% wpły­wów z eksportu. Ważna jest także relacja zadłużenia ogółem do wpływów z eksportu i przychodów rządu. Je­śli w zadłużonych krajach słabo rozwiniętych zadłużenie jest 1,5-krotnie większe niż wpływy z eksportu, a jed­nocześnie 2,5-krotnie większe niż łączne przychody rzą­dowe, to zgodnie z ustaleniami podjętymi w roku 1999 przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy z inicjatywy szefów rządów Grupy G-7, ich zadłużenie podlega re­dukcji. Wprawdzie te kryteria spełnia 37 krajów, ale nie­które ze względu na toczące się wojny domowe (np. Kongo) oraz niewłaściwą współpracę z instytucjami międzynarodowymi, nie zostały objęte programem od­dłużeniowym. Program oddłużeniowy dotyczy jedynie 22 krajów grupy HIPC. Ich zadłużenie zostało zreduko­wane o 34 mld $, czyli przeciętnie o 47%, a ponadto przy­znano im gwarancje umożliwiające zaciąganie nowych kredytów, jednakże pod warunkiem, że dokonają reform gospodarczych i politycznych wskazanych przez MFW oraz zapewnią, że pozytywne efekty ekonomiczne uzy­skane dzięki oddłużeniu nie zostaną zmarnotrawione w następstwie złego zarządzania, korupcji i bogacenia się elit władzy.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)