GŁÓWNY KIERUNEK INWESTOWANIA

Głównym kierunkiem inwestowania są jednak Chiny i Brazylia. Z krajów rozwiniętych spore zasoby zagranicznych ak­tywów mają jeszcze na swoim terytorium Szwajcaria (60), Szwecja (54), Nowa Zelandia (34), Dania (32), Au­stria (25), Norwegia i Irlandia (po 24). Niewielkie są na­tomiast aktywa zagraniczne w Japonii (30), co jest jesz­cze jednym potwierdzeniem hermetyczności tego kraju. Japonia chętnie eksportuje towary i kapitały, ale nie­chętnie importuje, jeśli nie musi.W odniesieniu do inwestycji portfelowych i związa­nego z nimi kapitału trudno mówić o zasobach majątku trwałego czy uchwycić niezwykle skomplikowane, wie­lokierunkowe i bardzo szybkie przepływy środków pie­niężnych. Można natomiast analizować ich konsekwen­cje w postaci aktywów i pasywów. Aktywami są posia­dane przez podmioty gospodarcze z danego kraju obce papiery wartościowe (akcje i obligacje), zaś pasywami pochodzące z danego kraju papiery wartościowe sprze­dane zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)