ISTOTNY WPŁYW

W rezultacie 81% terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej świata ma istot­ne ograniczenia użytkowe związane z jakością gleb, a 45% tej przestrzeni to step. Prawie 36% rolniczej przestrzeni pro­dukcyjnej świata dotkniętych jest zarówno glebowymi ograniczeniami wartości użytkowej, jak również zbyt wy­sokimi kątami nachylenia (w strefie klimatu umiarkowa­nego 30%, podzwrotnikowego 45%, tropikalnego 39%). Te­reny o ograniczonej wartości użytkowej mają wprawdzie charakter gruntów marginalnych, ale zaspokajają potrzeby żywnościowe 1/3 ludności świata. Istotny wpływ na sposób prowadzenia produkcji rol­nej ma struktura agrarna, a więc wielkość gospodarstw rolnych i charakter ich własności. Na świecie dominują go­spodarstwa małe i mniej więcej 75% ich ogółu nie prze­kracza 10 ha. Duże gospodarstwa, przekraczające lOOO ha mają znaczny udział w strukturze agrarnej Ameryki Łaciń­skiej i Północnej oraz Australii.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)