KLAROWNY IDEAŁ

Tradycyjnie istniał klarowny podział na mikroekono­mię, opisującą i analizującą funkcjonowanie przedsię­biorstw, i makroekonomię, zajmującą się mechanizmem gospodarki państw.  Dla przedsiębiorstw istotne były zysk i efektywność wykorzystania zasobów uzyskiwane w krót­kim czasie. Państwa kierowały się dobrem ogółu, realizo­wały cele społeczne i długofalowe. W gospodarce globalnej podział ten się zaciera. Firmy, zwłaszcza wielkie korporacje transnarodowe, zachowują się jak państwa, zaś państwa kierują się w realizowanej polityce gospodarczej kryteriami mikroekonomicznymi. Rodzi to szereg zagro­żeń dla realizacji celów społecznych państwa i głównych celów gospodarowania. Zwraca się uwagę, że szczegól­nie zagrożona w warunkach globalizacji jest idea wzrostu zrównoważonego i zniwelowania istniejącej na świecie przepaści między bogatymi a biedakami. Nasuwa to tak­że pytanie, czy globalizacja gospodarki rzeczywiście za­pewnia wzrost gospodarczy w długim czasie. Z drugiej strony formułowana jest teza, że jedynie globalizacja mo­że zapewnić trwały i zrównoważony rozwój globalny.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)