MAŁE GOSPODARSTWA

Małe gospodarstwa są na ogół słabe ekonomicznie i wykazują tendencję do prowa­dzenia gospodarki naturalnej. Im większe jest dane gos­podarstwo, tym bardziej towarowy bywa charakter jego produkcji, zaś w gospodarstwach typu farmerskiego, o  powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów, podejmowana jest bardzo często produkcja zwierzęca, ce­chująca się stosunkowo wysoką pracochłonnością i kapi- tałochłonnością.W drobnych gospodarstwach, będących własnością ich użytkowników, istnieje skłonność do prowadzenia gospo­darki naturalnej. Rozwojowi gospodarki towarowej sprzy­ja system dzierżawny, oparty na zasadzie stałego czyn­szu. Połownictwo (połowę zbiorów przejmuje właściciel), czynsz progresywny (im większa produkcja, tym większy czynsz) i dzierżawy wielostopniowe (dzierżawca dzierża­wi wydzierżawione gospodarstwo innym dzierżawcom) rozwojowi produkcji nie sprzyja.Warunkiem prowadzenia nowoczesnego, -wysoko to­warowego rolnictwa jest odpowiedni potencjał ekono­miczny gospodarstw, wynikający z ich wielkości i cha­rakteru własności.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)