MOŻLIWOŚĆ GLOBALIZACJI

Aby globalizacja była możliwa i przynosiła oczekiwa­ne korzyści, jej głównym aktorom oraz animatorom-     korporacjom transnarodowym, muszą istnieć makro­ekonomiczne warunki jej uruchomienia. Są one zależne od poziomu rozwoju i struktury gospodarki kraju, z któ­rego pochodzi realizująca strategię globalnego rozwoju firma, jak również od polityki ekonomicznej prowadzo­nej przez rząd tego kraju. Te same uwarunkowania ma­kroekonomiczne dotyczą także krajów goszczących (host countries), bo tak nazywane są kraje, do których napły­wają zagraniczne inwestycje bezpośrednie i w których są lokalizowane elementy (ogniwa) łańcucha wartości glo­balnej firmy.(Obserwowana współcześnie globalizacja stała sięl w znacznym stopniu możliwa dzięki decyzjom politycz­nym. Zmiany polityczne w Europie Wschodniej, postę­pująca likwidacja ograniczeń wolnego handlu między­narodowego, swoboda przepływu kapitału, likwidacja lub znaczne ograniczenie regulacyjnych funkcji państwa (deregulacja), prywatyzacja przedsiębiorstw i sektorów, prowadzona zarówno w krajach kapitalistycznych, jak i by­łych krajach socjalistycznych, stworzyły przesłanki dla glo­balizacji i warunki jej rozwoju.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)