MOŻLIWOŚĆ ZMIANY

Pierwszy dotyczy ich struktury. Istnieje możliwość zamiany części użytków zielonych na grunty orne i w ten sposób zwiększenia produktywności ziemi. Drugi polega na zwiększeniu intensywności użytkowania gruntów or­nych poprzez ograniczenie ugorowania oraz zwiększanie liczby zbiorów w ciągu roku tam, gdzie jest to możliwe   ze względów klimatycznych. Na świecie plonuje corocz­nie 80% gruntów ornych, ale są też obszary wykorzysty­wane nawet trzykrotnie. Trzeci aspekt intensywności wy­korzystania użytków rolnych polega zaś na wielkości nakładów przeznaczanych na produkcję rolną w przeli­czeniu na jednostkę powierzchni. Jeśli nakłady pracy żywej (siły roboczej) i uprzedmio­towionej (kapitał materialny i finansowy) w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych są duże, pro­dukcja ma charakter intensywny, jeśli natomiast małe – jest to produkcja ekstensywna.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)