NISKIE CENY

Niskie ceny artykułów rolnych odczuwają dotkliwie kraje rozwijające się, eksportujące tego typu produkty, zwłaszcza że ceny artykułów prze­mysłowych importowanych przez te kraje rosną, co po­garsza i tak niekorzystne warunki handlu (terms of trade) dla tych krajów. Globalizacja rynku rolnego sprawia, że podaż jest kształ­towana w coraz większym stopniu przez dostawy z kra­jów rozwijających się i wielkoobszarowych gospodarstw w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Popyt jest natomiast tworzony przez rynki krajów najlepiej rozwi­niętych. Panujące na rynku globalnym ceny oraz istnieją­ce możliwości zbytu decydują, czy podejmuje się produk­cję artykułów rolnych i co się produkuje.Co, jak i w jakiej ilości się wytwarza zależy także od polityki rolnej prowadzonej przez dane państwo lub in­tegracyjne porozumienie regionalne, którego jest ono członkiem. Poprzez instrumenty administracyjne i finan­sowe można skłonić wytwórców do produkowania okreś­lonych ilości produktów o określonej jakości bądź do za­niechania produkcji. Celem polityki rolnej jest, w zależ­ności od sytuacji poszczególnych krajów, wyżywienie ludności, uzyskanie odpowiedniej masy towarowej na eksport lub zachowanie rolnictwa jako działu gospo­darki narodowej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)