POSZCZEGÓLNE KRAJE

Poszczególne kraje nie są konkurencyjne w handlu światowym w ogóle, lecz uzy­skują przewagę konkurencyjną w niektórych sektorach. Ta przewaga pozwala im na zajmowanie wysokiej pozy­cji w globalnym handlu i odnoszenie z tego tytułu znacz­nych korzyści ekonomicznych.W światowym handlu artykułami przemysłowymi naj­większe znaczenie mają środki transportu, maszyny i urzą­dzenia, sprzęt elektroniczny, wyroby chemiczne, metale, wy­roby metalowe i materiały, podzespoły elektroniczne, tek­stylia i odzież oraz wyroby skórzane i obuwie. Na te sekto­ry przypada 75% wartości handlu międzynarodowego. Około 15% (850 mld $) światowego handlu przypa­da na środki transportu, eksportowane przez 40 krajów. 3/4 handlu w tym sektorze dotyczy samochodów i ak­cesoriów samochodowych. Sektor ten jest zdominowa­ny przez kraje rozwinięte. Same tylko kraje grupy G- mają 2/3 udziału w rynku środków transportu na świe­cie. Wzrasta udział Meksyku, Chin, Czech, Korei Połu­dniowej, Tajwanu i Brazylii.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)