POWIĄZANIA GLOBALNE

Na naszych oczach gospodarka światowa przekształ­ca się w gospodarkę globalną, która różni się od gospo­darki światowej strukturą podmiotową i przedmiotową. Podmiotami gospodarki światowej były przede wszyst­kim państwa, zaś podmiotami gospodarki globalnej są przedsiębiorstwa. Przedmiotem gospodarki światowej była przede wszystkim wymiana towarów, zaś podstawą gospodarki globalnej są przepływy finansowe. Gospo­darka światowa była układem mniej lub bardziej izolo­wanych gospodarek narodowych, zaś gospodarka glo­balna jest systemem otwartych na współpracę i przepły­wy gospodarek narodowych. Ma ona inny zakres i inną strukturę powiązań. Inna jest też dynamika procesów za­chodzących w tym systemie. Powiązania i przepływy dotyczą nie tylko dóbr mate­rialnych i środków pieniężnych, ale także usług, osób, in­formacji i idei. Wzrasta ich natężenie, zakres oraz stopień skomplikowania. Prowadzi to do zrastania się narodo­wych rynków dóbr i usług. W procesie tym istotną rolę odgrywają międzynarodowe strumienie kapitału i trans­fery technologii.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)