POZIOM PRODUKCJI ROLNEJ

Za utrzymywaniem rolnictwa, jego roz­wijaniem i ochroną przemawiają względy: bezpieczeństwa żywnościowego (nie można polegać tylko na imporcie, zwłaszcza zdominowanym przez jednego dostawcę), eko­logiczne (rolnicy są „strażnikami przyrody”, a produkcja rolna stanowi specyficzny element krajobrazu), społeczne (rolnictwo jest rezerwuarem siły roboczej i źródłem ab­sorpcji jej nadwyżek), kulturowe (produkcja rolna i zwią­zane z nią zachowania są składową kultury narodowej i dziedzictwa kulturowego np. „kultura ryżowa”).Poziom produkcji rolnej, sposób jej prowadzenia, zakres i struktura, zależą od występującej w danym kraju kombi­nacji przyrodniczych i społeczno-kulturowych uwarunko­wań rozwoju rolnictwa. Uwarunkowania przyrodnicze są związane z klimatem, jakością gleby, stosunkami wod­nymi i ukształtowaniem powierzchni. Czynniki pozaprzyrodnicze to struktura agrarna, zasoby pracy, poziom j technicznego uzbrojenia pracy, poziom agrokultury, zagospodarowanie infrastrukturalne, stan zaplecza badawczo-rozwojowego rolnictwa, poziom oświaty rolniczej,  zasoby środków finansowych rolników i dostęp do kapi­tału, dostępność, wielkość i organizacja rynku, poziom 1 cen, polityka rolna państwa i międzynarodowych regionalnych porozumień integracyjnych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)