PRODUKCJA FARMERSKA

Gos­podarstwa prowadzące tego typu produkcję mają stosun­kowo niewielką powierzchnię, charakteryzują się dużymi nakładami kapitału i niewielkimi nakładami pracy. Opie­rają się niemal bez wyjątku na paszy nabywanej poza gos­podarstwem. Jest to na ogół tzw. pasza przemysłowa, przygotowywana na bazie komponentów roślinnych i zwierzęcych. Komponenty paszowe pochodzą z gospo­darstw prowadzących produkcję roślinną. Często gospo­darstwa te są położone w innych krajach, głównie słabo rozwiniętych, stanowiących uzupełnienie rolniczej prze­strzeni produkcyjnej importerów pasz. Tego typu produk­cja występuje w Stanach Zjednoczonych i Europie (głów­nie Zachodniej). Gospodarstwa tego typu są wysoce eko­nomicznie efektywne, ale niebezpieczne ekologicznie ze względu na duże zużycie energii oraz wytwarzanie dużych ilości gnojowicy. Ze względu na dobrą przyswajalność azo­tu, w który bogata jest gnojowica, w pobliżu ferm ho­dowlanych uprawia się często duże ilości kukurydzy.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)