REJON TROPIKALNY

Deforestacją dotknięty jest szczególnie rejon tropikalny, co jest powodowane karczowaniem la­sów i wykorzystywaniem pozyskanego gruntu pod plan­tacje upraw produktów rolnych przeznaczonych na rynek globalny, zwłaszcza na eksport do krajów rozwiniętych. Równolegle postępuje proces przekształcania pierwotne­go lasu tropikalnego w las wtórny i zastępowania na­turalnych ekosystemów antropogenicznymi. Oba te zjawi­ska są związane przede wszystkim z rosnącym eksportem produktów roślinnych i zwierzęcych. Karczowanie lasów tropikalnych i wprowadzanie na obszary leśne śródleśnej produkcji rolnej jest także związane z napływem na tere­ny tropikalne ludności rolniczej z dotkniętych suszą i pozbawionych paszy obszarów przylegających do strefy tropikalnej, potrzebami rozwijającego się osadnictwa i in­frastruktury, zapotrzebowaniem na drewno opałowe, du­żym popytem na drewno tropikalne w krajach rozwinię­tych i nowo uprzemysłowionych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)