SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Globalizacja w istocie służy światu jako cało­ści, a że korzystają na niej w’ sposób najbardziej widocz­ny wielkie transnarodowe korporacje i kraje rozwinięte świadczy jedynie o pewnych patologiach przebiegu sa­mego procesu, nie zaś o jego rzekomej szkodliwości. Jest to szczególnie czytelne w odniesieniu do gospodarki su­rowcowej.O    ile w latach 70. dostrzegano przede wszystkim stra­tegiczny kontekst pozyskiwania surowców, zwracając uwa­gę na jego aspekty polityczne i ekonomiczne (bezpie­czeństwo surowcowe, wielkość zasobów, ich dostępność, ceny), o tyle współcześnie eksponuje się głównie kwestie ekologiczne związane z przebiegiem procesu zasobowe­go (wydobycie surowców, ich uszlachetnianie, transport, przetwarzanie, użytkowanie produktu, utylizacja zużytego produktu, odzyskiwanie surowców wtórnych i ich zago­spodarowanie) oraz kwestie ekonomiczne związane z za­pewnieniem producentom surowców (na ogół krajom roz­wijającym się) cen pokrywających koszty wydobycia, umożliwiających wzrost gospodarczy i spłatę długów za­granicznych, a zarazem adekwatnych do cen importowa­nych przez te kraje artykułów przemysłowych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)