SPRZECZNE OPINIE

Po­jawienie się tego rodzaju sprzecznych opinii wynika w du­żej mierze z tego, że proces globalizacji jest wewnętrznie sprzeczny, usiłując zrealizować jednocześnie cele mikro­ekonomiczne i makroekonomiczne. Problem globalizacji nie polega jednak na tym, że zja­wisko to istnieje, ale na tym, że współczesny świat nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie ono stwarzaj Nie potrafi uporać się z wynikającymi z globalizacji zagroże­niami ekologicznymi, społecznymi i kulturowymi. Nikt nie umie rozwiązać kwestii asymetrii korzyści wynikają­cych z globalizacji. W założeniu miała ona być korzystna dla wszystkich, w rzeczywistości przypomina bank dzia­łający na zasadzie „piramidy szczęścia” – korzyści odno­szą organizatorzy i pierwsi uczestnicy, pozostali zyskują niewiele lub nic, a wielu wręcz ponosi straty.Poza tym globalizacja nie ogranicza się jedynie do rozwoju międzynarodowych przepływów (dóbr, zaso­bów i ludzi) związanych z handlem, inwestycjami, pomocą zagraniczną, migracjami i turystyką.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)