UDZIAŁ W ŚWIATOWYM HANDLU

Wprawdzie ich udział w światowym handlu artykułami przemysłowymi jest na ogół jeszcze znikomy, ale wykazuje silną tendencję clo wzrostu. Han­del międzynarodowy oraz uczestnictwo w międzynaro­dowej wymianie towarowej jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Aby jednak konkurencyjność rosła, dzięki wymianie mię­dzynarodowej i otwartości gospodarki, muszą najpierw być stworzone jej podstawy. Buduje się ją, uruchamiając czynniki wewnętrzne. Skuteczność tego działania decy­duje o możliwości wykorzystania do umacniania prze­wagi konkurencyjnej czynników zewnętrznych. Otwar­cie gospodarki nie przygotowanej na globalizację oraz integrację regionalną nieuchronnie prowadzi do jej uni­cestwienia, choć czasem może przynosić krótkotrwałe i pozorne ożywienie oraz poprawę warunków bytu. Bu­dowanie konkurencyjności jest stałym procesem, wy­maga umiejętnego łączenia czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz dostosowywania polityki ekonomicznej do zmieniających się realiów otoczenia międzynarodowego, jak również zmieniających się standardów jakościowych i technologicznych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)