W EUROPIE

W Europie grunty orne stanowią 29%, użytki zielone prawie 17%, lasy 31%, a pozostałe grunty 23%. Na innych kontynentach odsetek użytków rolnych jest zdecydowanie niższy; w Afryce – 5,8% gruntów ornych i aż 41,9% nieużytków, natomiast Ameryce Południowej –      6,4% gruntów ornych i 46,5% lasów.W gospodarce globalnej odchodzi się od dotychczaso­wego sposobu określania areału użytków rolnych, opiera­jącego się na informacjach podawanych przez poszczegól­ne kraje. Są one na ogół nieco zawyżone, ponieważ obej­mują wszystkie trwałe użytki zielone. Współcześnie ope­ruje się coraz częściej pojęciem agroekosystemów, których obszar jest określany na podstawie analizy zdjęć satelitar­nych. Uważa się za nie takie obszary, na których co naj­mniej 30% ziemi jest użytkowanych w formie gruntów ornych lub zagospodarowanych pastwisk. Tego typu agroekosystemy pokrywają 28% wolnej od lodu powierzchni kontynentów, a grunty orne stanowią 31% ich powierzch­ni.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)