W UPRZEMYSŁOWIONYCH KRAJACH

W nowo uprzemysło­wionych krajach Azji Południowo-Wschodniej mniej wię­cej jedna czwarta inwestycji brutto jest finansowana przez kapitał zagraniczny, a w rozwijających się krajach Amery­ki Łacińskiej – 15-25%. Wysoki jest udział kapitału zagra­nicznego w inwestycjach brutto republik nadbałtyckich (25-30%) i środkowoazjatyckich byłego Związku Ra­dzieckiego (w Armenii i Azerbejdżanie wynosi on ponad 60%). W krajach rozwiniętych, mimo ogromnego napły­wu zagranicznych środków inwestycyjnych, jest to wiel­kość w granicach 10%, co wynika z dużego zaangażo­wania krajowych środków inwestycyjnych. Wyjątek sta­nowi Wielka Brytania, Irlandia i Nowa Zelandia, które mają wskaźniki rzędu 20% i Szwecja, gdzie w roku 1998 kapitał zagraniczny partycypował aż w 32% w inwesty­cjach brutto.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są często nośni­kiem postępu technicznego i organizacyjnego, zarówno w nowo tworzonych oraz przejmowanych przedsiębior­stwach, jak i współpracujących z nimi firmach należących do kapitału krajowego.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)