WALKA O NAPŁYW KAPITAŁU

Jest to walka o napływ kapitału zagranicznego, a przede wszyst­kim inwestycji bezpośrednich. W przeszłości firmy ubiegały się o miejsce lokalizacji, ograniczając w zasa­dzie poszukiwania do terytorium własnego kraju. Dziś potencjalne miejsca lokalizacji na całym świecie walczą o    firmy z całego świata. Atutem jest niski koszt i wyso­ka jakość czynnika pracy, dobrze rozwinięta, nowocze­sna i  łatwo dostępna infrastruktura, wspierający firmy system prawny i polityczny oraz łatwo dostępny kapitał finansowy. Czynniki te powinny zapewniać doskonałe funkcjonowanie i wysoką konkurencyjność firm, a zara­zem wysoką stopę zwrotu od zainwestowanego kapita­łu. Inwestuje się przede wszystkim w rodzaje działalno­ści gospodarczej zapewniające wysoką wartość dodaną. Dążenie zaś do uzyskania wysokiej wartości dodanej, mierzone wrażliwością inwestycji na wielkość oczekiwa­nej wartości dodanej, jest jednak zdecydowanie większe w krajach rozwiniętych niż w rozwijających się.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!