WAŻNY EKSPORTER

Ważnym eksporterem są też kraje Azji Południowo-Wschodniej i Szwajcaria (zwłasz­cza farmaceutyki). W eksporcie produktów chemicznych szczególną rolę odgrywają wyroby farmaceutyczne. Sta­nowią one 20% eksportu produktów sektora chemiczne­go na świecie, przy czym połowa tego eksportu przypada zaledwie na 30 firm. Jest to związane z ogromnym zna­czeniem prac badawczo-rozwojowych w tego rodzaju produkcji, których koszt stanowi 10% ogólnych kosztów przemysłu farmaceutycznego. Tak wielkie nakłady są w sta­nie ponosić tylko bardzo silne ekonomicznie firmy, stąd w przemyśle tym tak liczne fuzje i przejęcia zmierzające do wzmocnienia potencjału ekonomicznego oraz zwięk­szenia udziału w rynku. Wiele z nich ma charakter trans- graniczny, ponieważ sektor chemiczny jest szczególnie po­datny na globalizację. Przejawia się to w międzynarodo­wych fuzjach i przejęciach, znacznym udziale przedsię­wzięć finansowanych przez kilku inwestorów pochodzą­cych z różnych krajów (joint ventures) oraz daleko posu­niętej standaryzacji produkcji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)