WYKORZYSTANIE ROLNICZE GLEB

Na jakość gleby istotny wpływ ma jej skład chemiczny : i miąższość. Zbyt wysoka kwasowość, mały zasób potasu,  nadmierne zasolenie, niska zawartość wilgoci i mała miąż­szość sprawia, że znaczna część zasobów glebowych świa­ta ma ograniczoną żyzność. Jeśli na 70% terenów rolni­czych w danym kraju lub regionie występuje choć jedno z tych zjawisk, to tereny te uważane są za obszary o ogra­niczonej wartości użytkowej.Wykorzystanie rolnicze gleb jest warunkowane ich od­powiednim nawodnieniem. Współcześnie rozszerza się areał użytków rolnych o sztucznie regulowanych stosun­kach wodnych (nawadnianie, odwadnianie). Rolnictwo zu­żywa więc coraz więcej wody. Dążąc do jej oszczędności i racjonalnego wykorzystania, coraz częściej stosuje się sys­temy nawadniania kropelkowego (kapilarnego). Na na­wodnienia zużywa się 70% (2800 km^) wody pozyskiwa­nej rocznie z przyrody. Zużywana do nawodnień woda w 50-80% nie wraca do jezior i rzek (wyparowuje lub jest tra­cona).

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)