ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ

Zdecydowana większość międzynarodowych powią­zań usługowych jest związana z obsługą transportową i     telekomunikacyjną gospodarki globalnej oraz między­narodowym ruchem turystycznym. Globalizacja generu­je ruch, powiązania i przepływy dóbr, osób, pieniędzy oraz informacji między krajami i w obrębie granic pań­stwowych. Znajduje to odzwierciedlenie przede wszyst­kim w dynamicznym wzroście transportu osobowego i     towarowego. Rośnie on szybciej niż produkcja dóbr, po­nieważ ich wytwarzanie staje się coraz bardziej transporto- chłonne ze względu na globalną konfigurację zdezagregowanych operacji firm. Wytwarzanie wielu produktów zostało podzielone na zlokalizowane w różnych regionach i kra­jach fazy. W konsekwencji przemieszczenia międzyope- racyjne stały się w wielu wypadkach przemieszczeniami na znaczne odległości, wydłużyła się także droga od producenta do konsumentów, rozproszonych na wielu rynkach lokalnych. Wprawdzie postęp techniczny i or­ganizacyjny w transporcie z jednej strony, a wzrost zna­czenia innych elementów procesów wytwórczych z dru­giej strony, sprawił, że udział kosztów transportu w kosz­tach ogólnych zmalał, ale nie zmalała rola transportu w procesie wytwarzania i dystrybucji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)