ZMIANY W STRUKTURZE

Zmiany w strukturze geograficznej eksportu poszcze­gólnych regionów pokazują wzrost znaczenia regionalnej wymiany towarowej, w czym należy upatrywać skutków integracji regionalnej. Bardzo charakterystyczne jest także zmniejszanie się roli Europy jako importera produktów z regionów, które niegdyś były jej domeną kolonialną (Bli­ski Wschód, Afryka). Rośnie natomiast rola Ameryki Pół­nocnej jako subrynku w gospodarce globalnej. W roku 2000 wartość światowego eksportu wynosiła 6,35 bln $ (w roku 1965 – 162 mld $), zaś importu 6,55 bln $. Różnica wynika stąd, że wartość importu uwzględnia nie tylko koszt produktu, ale także ubezpieczenia i transportu. Na kraje gospodarczo rozwinięte przypadało 73% świato­wego eksportu i 75% światowego importu. Kraje słabo roz­winięte wyeksportowały 3% sprzedanych na świecie w wy­mianie międzynarodowej dóbr i tyle samo zaimportowały.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)