ZWIĄZANE Z GLOBALIZACJĄ PROCESY

Związane z globalizacją procesy rozwojowe i integra­cyjne obserwuje się również na rynku usług telekomuni­kacyjnych. Rozwój telekomunikacji związany jest z postę­pem technicznym (telefonia komórkowa, cyfrowe usługi telekomunikacyjne, komputery, Internet), dzięki któremu oferowane są coraz nowsze usługi w dziedzinie przesyła­nia informacji oraz rodzi się coraz większy popyt na te usłu­gi, wynikający z potrzeby przesyłania informacji (globali­zacja, usługi handlowe na odległość, zanikanie komuni­kacji papierowej) osobistych i handlowych. Na przełomie lat 2000/2001 było na świecie ponad 990 min abonentów telefonii stacjonarnej, z czego 35% w Europie (licząc z Ro­sją), po 31% w Azji i Ameryce, 2% w Afryce i 1% w Au­stralii i Oceanii. Jednocześnie na świecie istniało 32,6 min bazowych podłączeń, umożliwiających świadczenie cy­frowych usług telekomunikacyjnych (ISDN), z czego 10% w Stanach Zjednoczonych, 30% w Japonii 24% w Niem­czech (Francja i Włochy po 5,5%). Telefonów komórko­wych zarejestrowano 727 min (ma je zatem ok. 12% ludzi na świecie, a powszechne zastosowanie systemu telefonii komórkowej UMTS spowoduje zapewne kolejny skokowy rozwój tego środka łączności), z czego 15% w Stanach Zjednoczonych, 12% w Chinach, 8% w Japonii, 7% w Niem­czech, 6% we Włoszech, 5,5% w Wielkiej Brytanii i 4% we Francji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!